Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Học Kỳ 1, 2 Cả Năm

cach tinh diem trung binh mon hoc kyĐiểm trung bình môn học kỳ là số liệu thống kê cho biết thành tích học tập của học sinh trong một môn học trong kỳ học. Tính điểm trung bình môn học kỳ là vô cùng quan trọng để đánh giá năng lực và khả năng học tập của học sinh. Có nhiều cách để tính điểm trung bình môn học kỳ, tùy thuộc vào qui định của từng trường.

Tuy nhiên, phương pháp thông dụng nhất để tính điểm trung bình môn học kỳ hiện nay là phương pháp trung bình cộng các điểm số. Để sử dụng phương pháp này, ta cần biết các bước sau:

Bước 1: Xác định trọng số của từng loại điểm

Trong một môn học, có thể có nhiều loại điểm, ví dụ như bài kiểm tra, bài tập về nhà, ôn tập trên lớp, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ… Vì vậy, trước khi tính điểm trung bình môn học kỳ, ta cần xác định trọng số của từng loại điểm. Trọng số của từng loại điểm sẽ phụ thuộc vào qui định của giáo viên hoặc trường.

Bước 2: Tính điểm trung bình của từng loại điểm

Sau khi đã xác định được trọng số của từng loại điểm, ta tính điểm trung bình của từng loại điểm bằng cách lấy tổng điểm cho từng loại điểm và chia cho số lượng điểm tương ứng. Ví dụ, nếu một môn học có 3 bài kiểm tra và trọng số của từng bài kiểm tra là như nhau, ta sẽ tính điểm trung bình của từng bài kiểm tra bằng cách lấy tổng số điểm của 3 bài kiểm tra và chia cho 3.

Bước 3: Tổng hợp các điểm trung bình của từng loại điểm

Sau khi đã tính được điểm trung bình của từng loại điểm, ta sẽ tổng hợp các điểm trung bình này để ra được điểm trung bình môn học kỳ. Cách thức tổng hợp này phụ thuộc vào trọng số của từng loại điểm.

Ví dụ, nếu trong một môn học có 4 loại điểm là bài kiểm tra (25%), bài tập về nhà (20%), ôn tập trên lớp (10%) và thi giữa kỳ (45%), ta sẽ tính được điểm trung bình của từng loại điểm, sau đó nhân với trọng số tương ứng và cộng lại để ra được điểm trung bình môn học kỳ.

Xem thêm :

Ví dụ tính toán:

 • Điểm trung bình ba bài kiểm tra: 8.5
 • Điểm trung bình bài tập về nhà: 9.0
 • Điểm trung bình ôn tập trên lớp: 7.5
 • Điểm trung bình thi giữa kỳ: 7.0
 • Trọng số của từng loại điểm: Bài kiểm tra: 25% Bài tập về nhà: 20% Ôn tập trên lớp: 10% Thi giữa kỳ: 45%

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1

Để tính điểm trung bình môn học kỳ 1, học sinh cần lấy tổng số điểm của tất cả các bài kiểm tra, bài tập và kì thi đã làm trong kỳ học đó. Sau đó, chia cho tổng số điểm tối đa có thể đạt được trong kỳ đó. Ví dụ: Nếu tổng số điểm các bài kiểm tra, bài tập và kì thi của môn học là 150 điểm và tổng số điểm tối đa có thể đạt được trong kỳ học đó là 200 điểm, thì điểm trung bình môn học của bạn sẽ là (150/200) x 10 = 7.5.

Tuy nhiên, không phải tất cả các bài kiểm tra, bài tập và kì thi có giá trị bằng nhau trong tính điểm trung bình môn học kỳ 1. Một số bài kiểm tra và kì thi quan trọng hơn và có trọng số cao hơn so với các bài tập thường ngày. Vì vậy, học sinh cần xác định chính xác trọng số của từng bài kiểm tra, bài tập và kì thi để tính toán điểm trung bình môn học chính xác hơn.

Một cách phổ biến để tính trọng số của các bài kiểm tra, bài tập và kì thi là sử dụng phương pháp trọng số trung bình. Để áp dụng phương pháp này, học sinh cần tính tổng số điểm của tất cả các bài kiểm tra, bài tập và kì thi và sau đó chia cho tổng số trọng số của tất cả các bài kiểm tra, bài tập và kì thi. Ví dụ: Nếu tổng số điểm của tất cả các bài kiểm tra, bài tập và kì thi là 150 điểm và tổng số trọng số của tất cả các bài kiểm tra, bài tập và kì thi là 20, thì điểm trung bình môn học của bạn sẽ là (150/20) x 10 = 7.5.

Trong quá trình tính điểm trung bình môn học kỳ 1, học sinh cần chú ý đến các yếu tố khác như điểm danh, đóng góp và vắng mặt. Những yếu tố này có thể làm giảm điểm trung bình môn học của bạn nếu bạn không đạt được tiêu chuẩn quy định. Vì vậy, học sinh cần phải chăm chỉ, nỗ lực học tập và tham gia đầy đủ vào các hoạt động trong lớp học để đạt được điểm trung bình môn học cao nhất.

Ví dụ 1: Bạn B có bảng điểm môn Toán học kỳ 1 như sau:

 • Điểm kiểm tra miệng: 8 và 9.
 • Điểm kiểm tra 15 phút: 8 và 10.
 • Điểm kiểm tra giữa kỳ: 8,5.
 • Điểm kiểm tra cuối kỳ: 8.

Thì cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1 của môn Toán là:

 • ĐTBmhk1 = [(8 + 9 + 8 + 10) + 2 x 8,5 + 3 x 8] / (4 + 5) = 8,4 (làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn học kỳ 2, Cả Năm

cach tinh diem trung binh mon hoc ky 2 ca namTrong năm học, việc tính toán điểm trung bình của một môn học là rất quan trọng để đánh giá sự tiến bộ và thành tích học tập của sinh viên. Điểm trung bình còn được sử dụng như một công cụ để xác định xem sinh viên có vượt qua môn học hay không.

Để tính điểm trung bình cho kỳ 2 một môn học, ta cần biết các yếu tố sau:

 1. Tổng số điểm của tất cả các bài kiểm tra và thi cuối kỳ.
 2. Trọng số của từng bài kiểm tra hoặc thi cuối kỳ (nếu có).
 3. Số lượng bài kiểm tra và thi cuối kỳ đã được tổ chức trong kỳ học.

Bước 1: Tính tổng số điểm Tổng số điểm có thể bao gồm các bài kiểm tra, bài tập lớn, bài thi giữa kỳ và bài thi cuối kỳ. Để tính tổng số điểm, ta cần cộng điểm của tất cả các bài kiểm tra và thi lại với nhau.

Ví dụ: Nếu trong kỳ học này, bạn có 2 bài kiểm tra (mỗi bài 10 điểm), 1 bài tập lớn (20 điểm), 1 bài thi giữa kỳ (30 điểm) và 1 bài thi cuối kỳ (40 điểm), tổng số điểm sẽ là: 2 x 10 + 20 + 30 + 40 = 100 điểm.

Bước 2: Tính trọng số của từng bài kiểm tra hoặc thi cuối kỳ Nếu các bài kiểm tra và thi có trọng số khác nhau, ta cần tính toán trọng số của mỗi bài. Trọng số này thường được xác định bởi giảng viên hoặc được đưa ra trong hướng dẫn của bộ môn.

Ví dụ: Nếu trong kỳ học này, bài kiểm tra đầu tiên có trọng số 20%, bài kiểm tra thứ hai có trọng số 30%, bài tập lớn có trọng số 25%, bài thi giữa kỳ có trọng số 10% và bài thi cuối kỳ có trọng số 15%, ta cần tính trọng số cho từng bài:

 • Bài kiểm tra đầu tiên: 10 x 20% = 2 điểm
 • Bài kiểm tra thứ hai: 10 x 30% = 3 điểm
 • Bài tập lớn: 20 x 25% = 5 điểm
 • Bài thi giữa kỳ: 30 x 10% = 3 điểm
 • Bài thi cuối kỳ: 40 x 15% = 6 điểm

Bước 3: Tính điểm trung bình Sau khi tính tổng số điểm và trọng số của từng bài kiểm tra và thi, ta có thể tính điểm trung bình cho môn học này. Điểm trung bình được tính bằng cách chia tổng số điểm cho tổng trọng số của tất cả các bài kiểm tra và thi.

Ví dụ: Với tổng số điểm là 100 điểm và tổng trọng số là 55 điểm (2 + 3 + 5 + 3 + 6), điểm trung bình của bạn trong môn học này sẽ là: 100 / 55 = 1.81 điểm trung bình.

Trong đó:

 • ĐTBmhk1 = Điểm trung bình môn học kỳ 1 (tính theo hệ số 1).
 • ĐTBmhk2 = Điểm trung bình môn học kỳ 2 (tính theo hệ số 2).

Để làm rõ công thức trên, hãy theo dõi ví dụ cụ thể bên dưới:

Bạn C có điểm trung bình môn Văn học kỳ 1 và học kỳ 2 lần lượt là: ĐTBmhk1 = 7,5; ĐTBmhk2 = 8,5. Thì điểm trung bình môn Văn cả năm học là:

ĐTBmcn = (7,5 + 2 x 8,5) / 3 = 8,2 (làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

cach tinh diem xet tot nghiep thpt

Cách tính điểm trung bình môn học kì đối với THCS, THPT

Để tính điểm trung bình môn học kì đối với các cấp THCS, THPT ở Việt Nam, ta cần nắm rõ các thành phần và công thức để áp dụng.

 1. Các thành phần trong tính điểm trung bình môn học kì
 • Điểm kiểm tra: Điểm số tích lũy từ các bài kiểm tra trong kì học, bao gồm cả kiểm tra giữa kì và cuối kì.
 • Điểm thi: Điểm số đạt được trong kỳ thi cuối kì.
 • Điểm chuyên cần: Điểm số dựa trên sự hiện diện và tham gia hoạt động của học sinh trong lớp học, được xếp loại từ 0-10 điểm.
 • Điểm rèn luyện: Điểm số dựa trên hành vi và thái độ học tập của học sinh, được xếp loại từ 0-10 điểm.
 1. Công thức tính điểm trung bình môn học kì

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công thức tính điểm trung bình môn học kì đối với THCS và THPT như sau:

Điểm trung bình môn = (Điểm kiểm tra x 2 + Điểm thi x 3) / 5 + Điểm chuyên cần + Điểm rèn luyện

Trong đó, điểm kiểm tra được tính trung bình cộng của tất cả các bài kiểm tra trong kì.

Ví dụ: Nếu học sinh A có điểm kiểm tra 1 là 7, điểm kiểm tra 2 là 8 và điểm thi là 9. Điểm chuyên cần của A là 8 và điểm rèn luyện là 9. Ta sẽ tính điểm trung bình môn học kì của A như sau:

Điểm trung bình môn = (7 + 8) x 2 / 5 + 9 x 3 / 5 + 8 + 9 = 6.4 + 5.4 + 8 + 9 = 28.8 điểm

Tuy nhiên, giá trị điểm trung bình này sẽ được chuyển đổi thành thang điểm 10 để phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thang điểm 10 chia thành 10 khoảng điểm, từ 0 đến 10 điểm, mỗi khoảng điểm cách nhau 1 điểm và được gán nhãn bằng chữ cái từ F đến A+ tương ứng với khoảng điểm.

Tổng kết lại, để tính điểm trung bình môn học kì đối với THCS, THPT ta cần tính tổng điểm của các thành phần như điểm kiểm tra, điểm thi, điểm chuyên cần và điểm rèn luyện theo công thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, giá trị này sẽ được chuyển đổi thành thang điểm 10 để phù hợp với quy định và đánh giá kết quả học tập của học sinh.